C-Holdings đảm bảo tiêu chí an toàn tại các dự án – Dự án The Maison