Gần 300 giao dịch tại lễ mở bán dự án The Maison – Dự án The Maison