Tiến độ dự án tháng 10.2023 – The Maison | Nơi muốn đến – Chốn muốn về